Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce – uvedení na pravou míru

Nedávno obdržely obce „Jednoduchou příručku…“ [1], která byla avizovaná v minulém čísle časopisu Pro města a obce [2]. Rád bych uvedl některá tvrzení onoho dokumentu na pravou míru.

Především – Příručka není závazný dokument, jen doporučení. Nekvalifikované. Kdyby se na Příručce podíleli skuteční znalci, tak by neobsahovala dále popsané chyby.

V následujícím textu je stručný komentář ke zmíněné příručce, kterou obdržely obce v měsíci září. Připravuje se článek, který se věnuje podrobněji požadavkům ekologických aktivistů. Prosím o trpělivost a věrnost našim stránkám :-).

Zdravotní rizika

Údajné zdravotní dopady nejsou prokázány při úrovních běžných ve venkovním osvětlení. Vliv mají až intenzity řádově vyšší – stovky luxů. Na zdraví má podstatně větší vliv dodržování spánkové hygieny, kterou pochopitelně venkovní osvětlení nemůže ovlivnit.

Plýtvání energii

Lze jen souhlasit, že kvalitní osvětlení je úsporné. Musí je však navrhnout skutečný odborník. Jak dále uvedu, některé požadavky Příručky k úsporám nevedou. Dokonce mohou zhoršit kvalitu nočního prostředí. I z pohledu hvězdářů.

Noční příroda

Nežádoucí vlivy jsou značně nahodnocené. Příroda je uvyklá světlu úplňku, což je přibližně čtvrtina luxu. V blízkosti obydlených lokalit je tato hodnota pochopitelně překročena, ale se vzdáleností od okraje obce rychle klesá. Zhruba se čtvercem vzdálenosti.

Průběh osvětlení naměřený na spojnici mezi okrajem obce a hranou těžební jámy povrchového dolu. Měření proběhlo za slabého deště, takže hodnoty jsou vyšší než za běžného počasí. Osvětlenost je menší než za úplňku. Horší bude jen v případě sněžení – v době zimního spánku.

Bezpečnost

Opět souhlasím, že nekvalitní osvětlení zvyšuje riziko dopravní nehody, je jednou z příčin nárůstu kriminality. Střídání světlých a tmavých úseků na vozovce je velmi nebezpečné.

Střídání světla a tmy – figurant s reflexní vestou téměř není vidět. Osoba, zvíře, překážka kousek za přechodem by nebyla vidět vůbec. Špatně osvětlený přechod je víc nebezpečný než neosvětlený.

Hvězdná obloha

Není pravdou, že by nebylo možné na našem území pozorovat Mléčnou dráhu. Jen to není možné uprostřed města, ani v jeho okolí, ale je nutné se obydleným lokalitám dostatečně vzdálit. Ano, je to nepohodlné.

Doporučení

Příručka bagatelizuje existující předpisy a technické normy. Pravidel pro návrh kvalitního a ohleduplného osvětlení je celá řada, není třeba rozšiřovat ji o další předpisy a návody. Není třeba stále něco přikazovat, zakazovat.

Existují technické normy ([3], [4] a [5]) řešící nežádoucí účinky světla. Aktivisté „přehlédli“ fakt, že se problematice věnuje i Evropská komise ve svém nařízení věnovaném ekodesignu [6]. Ve shodě s [6] je také závazný dokument Ministerstva dopravy [7] a norma [8]. Obě publikace řeší kvalifikovaně způsoby návrhu osvětlovacích soustav šetrných k nočnímu prostředí.

Doporučené typy svítidel

Obecné omezení sortimentu svítidel na ta, která svítí pouze do dolního poloprostoru, značně překračuje požadavky technických norem i doporučení komise ES [6].

Svítidla svítící pouze pod vodorovnou rovinu nejsou zárukou minimalizace nežádoucích účinků. Kvalitní svítidla, byť svítí mírně i nad vodorovnou rovinu, mohou být ohleduplnější. Zdůvodnění by bylo příliš rozsáhlé. Ale jistě je zřejmé, že každé zaclonění nutně snižuje množství využitelného světla.

Ani vyžadované omezení svítivosti nic nezaručuje; účinky jsou úměrné kvadrátu vzdálenosti – blízký zdroj může vadit více, než vzdálený zdroj s vyšší svítivostí.

Čočka používaná pro LED svítidla ve veřejném osvětlení (EcoGlass, a.s.) nesplňuje požadavky ekologických aktivistů. Přitom jde o techniku dávající šanci navrhnout úsporné osvětlení k nočnímu prostředí šetrné.

Svítidlo je uvedeno v Příručce jako s „plochým krytem“. Ve skutečnosti má vypouklou mísu. Optika zajišťuje kvalitní osvětlení a oproti jiným LED svítidlům méně oslňuje (Siteco).

Doporučený způsob instalace svítidel

Svítidla pro veřejné osvětlení se navrhují pro vodorovnou instalaci. Pokud se v této poloze nedosáhne požadovaných kvalit osvětlení, tak zkušený světelný technik upraví náklon svítidla tak, aby při minimální zátěži nočního prostředí ony kvality zajistil. Nebo zvolí jiné svítidlo.

Není možné paušalizovat nějaké požadavky. Vodorovně orientovanými světlomety je možné osvětlit tenisový kurt či fotbalové hřiště nižší úrovně. Nelze tak osvětlit mistrovské stadiony.

Doporučené typy světelných zdrojů

V případě světelných diod (LED) je splnění požadavku velmi obtížně dosažitelné. LED, které by podmínku splnily, jsou dražší a méně účinné. V důsledku to znamená použít větší počet dražších diod. Plynou z toho vyšší investiční i provozní náklady. Také vzroste spotřeba elektrické energie – to je ovšem nežádoucí ovlivnění životního prostředí. Vytloukání klínu klínem financované obecním rozpočtem.

Dovolím si připomenout – není prokázáno, že by mělo na cirkadiální rytmy vliv omezení modré složky v expozicích odpovídajících venkovnímu osvětlení. Pravý důvod redukce je někde jinde. Existují filtry, které podstatnou měrou odstraní ze zorného pole dalekohledu světlo tradičních výbojek v oblasti spektrálních čar sodíku a rtuti. Zbude dostatečně široké pásmo, kterým lze nerušeně pozorovat hvězdnou oblohu. To u LED není možné, ve vizuálním pásmu by nezbylo nic.

Pronikání venkovního osvětlení do oken

V zastavěných oblastech požadovaných hodnot prakticky nelze dosáhnout. Evropské i světové předpisy takové hodnoty vyžadují pouze v blízkosti citlivých lokalit a v době nočního klidu v tmavých venkovských oblastech. Strašák zdravotních rizik je nedoložený.

Pochopitelně vyšší osvětlení oken může působit rušivě. To je však možné řešit vhodnou dodanou výrobcem svítidla – svépomocné úpravy svítidel jsou nezákonné.

Maximální úrovně osvětlení

Jeden z mála rozumných požadavků. Ovšem snahou světelných techniků i obcí je minimalizovat příkon osvětlovacích soustav, což přímo souvisí s úrovní osvětlení. Jsou však situace, kdy není možné požadavky splnit ekonomicky přijatelně. Naopak, je žádoucí, aby bylo možné v případě potřeby zvýšit hladinu osvětlení třeba tehdy, když se na komunikaci provádějí stavební práce, řeší dopravní nehoda apod.

Architektonické a dekorativní osvětlení

Omezení světelného toku vyzářeného mimo osvětlovaný objekt je v řadě případů nesmírně drahé, někdy nemožné, jindy dokonce nežádoucí.

Požadavky na jas osvětlovaných budov jsou nesmyslné. Ve městech je jas neúmyslně osvětlených budov běžně vyšší, než jsou požadovaná maxima – osvětlovaný objekt by nebyl vůbec zvýrazněn proti okolí, nebyl by vidět.

O autorovi

Autor je soudní znalec v oboru osvětlování, předseda odborné skupiny Rušivé světlo při Národním komitétu Mezinárodní organizace pro osvětlování, zpracovatel norem a odborných předpisů ([3],[4]). Problematice rušivých účinků světla (tzv. „světelný smog“) se věnuje řadu let i v rámci vědeckých studií. Jeho oprávnění posuzovat aktivity hvězdářů podtrhuje i to, že jen řízením osudu není astronomie jeho profesí.

Autor: Tomáš Maixner – text byl publikován časopisu Pro města a obce

Odkazy:

[1] Bareš M,. Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce, ČAS 2017

[2] Suchan, P., Budiž světlo, Pro města a obce, září 2017

[3] ČSN EN 12646-2 Osvětlení venkovních pracovních prostorů

[4] ČSN EN 12193 Osvětlení sportovišť

[5] ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – požadavky

[6] Nařízení Komise (ES) 245/2009 z 18.3.2009

[7] TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací, MD 2015

[8] ČSN P 36 0455: Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace