Náhrada světelných zdrojů ve svítidlech za úsporné zdroje světla

Výměna stávajícího světelného zdroje ve svítidle musí být v souladu s podmínkami Zákona 22/1997 Sb. doplněného Zákonem 71/2000 Sb., který vláda ČR ratifikovala a je doplněn Nařízením vlády 168/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády 281/2000 Sb. a Nařízením vlády 169/1997 Sb. z hlediska EMC (elektromegnetická kompatibilita – radiové odrušení).


Uvedené právní dokumenty jsou v souladu s Evropskou legislativou platnou ve všech státech EU.
V případě nesplnění uvedených právních dokumentů by se jednalo o neoprávněné uvedení výrobku do oběhu, což by bylo v příkrém rozporu s uvedeným Zákonem o technických požadavcích na výrobky.
Záměna světelného zdroje za např. tzv. kompaktní zářivky nebo LED zdroje s integrovanou elektronickou předřadníkovou částí v patici samostatně ověřenou ve smyslu příslušných harmonizovaných norem je možná jako plnohodnotná náhrada za původní žárovkový světelný zdroj s příslušným závitem patice (E14, E27 apod.). V takovém případě se nejedná o zásadní změnu tepelných vlastností původního svítidla ověřeného pro žárovkový světelný zdroj.
Ve všech ostatních případech kdy se jedná o náhradu zářivkových či výbojkových světelných zdrojů za jiný druh, např. LED, kde je vyžadována částečná nebo kompletní výměna původní elektrické výzbroje svítidla a tím dochází k výrazné změně tepelných poměrů, světelně technických vlastností i celkové změně z hlediska EMC od původního stavu. Jedná se v takovém případě o zásadní změnu konstrukce svítidla, která jednoznačně vyžaduje zcela nové ověření shody s příslušnými harmonizovanými normami před uvedením do oběhu a vypracování nového ES Prohlášení o shodě. Takovou změnou je např. i odstranění zářivkového startéru a jeho zkratování. Uvedený Zákon č.22/1997 Sb. vyžaduje splnění požadavků příslušných norem nejenom při jejich dovozu či výrobě, ale také při repasi (rekonstrukci) svítidla o kterou se v takovém případě jednoznačně jedná, viz §12 odstavec 2.
Splnění požadavků citovaného Zákona se vztahuje na výrobce, dovozce a distributory před uváděním výrobků na trh viz §8.
Z uvedeného vyplývá, že dovoz, výroba i repase svítidel ve snaze o snížení spotřeby elektrické energie by měly být prováděny v souladu s požadavky platného Zákona o technických požadavcích na výrobky (Zákon č. 22/1997 Sb.), aby se předešlo neoprávněnému uvádění výrobků do oběhu a případným následným škodám na zdraví nebo majetku.
Za nedodržení požadavků uvedeného Zákona může orgán dozoru uložit shora jmenovaným subjektům podle §19 pokutu až do výše 20 milionů korun.

Autor: Václav Davídek